Jakie prawa są gwarantowane inspektorowi ochrony danych przez RODO?

Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje, dzięki którym można zidentyfikować daną osobę. Do tej grupy można zaliczyć oczywiście takie informacje jak imię i nazwisko, adres, PESEL, numer dowodu tożsamości, adres IP, adres email, oraz inne tego typu dane.

Warto jednak pamiętać, że do danych osobowych można zaliczyć również wszelkiego rodzaju informacje, które samodzielnie nie są zbyt znaczące, jednak po połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, przez co również są traktowane jako dane osobowe. Wszelkie tego typu informacje, z racji tego, że jednoznacznie pozwalają na zidentyfikowanie tożsamości danej osoby, według obowiązującego w Polsce i w Europie prawa podlegają ścisłej ochronie. 

Kwestie te reguluje szereg różnego rodzaju przepisów prawnych w tym także Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Aby wszystkie firmy stosowały się do obowiązujących aktualnie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, konieczne jest powołanie inspektora ochrony danych osobowych, który zajmie się tym zadaniem. Warto więc wiedzieć czym zajmuje się inspektor ochrony danych, kto może nim zostać oraz jakie prawa mu przysługują?

Czym zajmuje się inspektor ochrony danych?

Inspektor ochrony danych osobowych to stanowisko, którego powoływaniem zajmuje się administrator danych osobowych lub inny podmiot, który zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności. Inspektor ochrony danych osobowych nie jest jednak osobą, której celem działania jest kontrola, ponieważ osobę na tym stanowisku należy traktować bardziej jako doradcę w obszarze zarządzania danymi osobowymi oraz utrzymania działań w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Głównym zadaniem inspektora ochrony danych osobowych jest więc przestrzeganie wszelkich zapisów ustawy o RODO, a także pilnowanie tego, aby wszelkie te przepisy były przestrzegane przez osoby, które odpowiedzialne są za przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Z tego względu osoba na takim stanowisku zajmuje się monitorowaniem działań danej firmy w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, informowanie o zakresie poufności danych, czy też pomocą w zakresie sporządzania oceny ryzyka ochrony takiej danych osobowych. 

Inspektor ochrony danych osobowych jest także pierwszą osobą do kontaktu dla różnego rodzaju organów nadzorujących spełnianie standardów w zakresie przestrzegania przepisów RODO. Osoba na tym stanowisku jest więc pewnego rodzaju łącznikiem między administratorem danych a organem, który może prowadzić kontrole i regulować tę administrację.

Kto może zostać inspektorem ochrony danych?

Chcąc zostać inspektorem ochrony danych, niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia w tym temacie, aby móc wykonywać swoje obowiązki w sposób rzetelny i w pełni zgodny z obowiązującym prawem i wymaganiami, jakie narzucane są na osoby na tym stanowisku. 

Kandydat na to stanowisko musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu znajomości prawa i ustawy o RODO, a także mieć doświadczenie w dziedzinie praktyk z zakresu ochrony danych i innych pokrewnych dziedzin prawa. Taka osoba najczęściej jest także odpowiednio wcześnie zapoznana z wszelkimi zadaniami, które będą w późniejszym czasie jego obowiązkami na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych. Inspektorem może zostać zarówno pracownik podmiotu będącego administratorem tych danych, jak również zewnętrzny usługodawca, który realizuje tego typu działania na podstawie umowy zawartej z danym podmiotem. Dobrym rozwiązaniem jest, aby każda osoba chcąca pracować na stanowisku inspektora ochrony danych, przeszła wcześniej profesjonalny kurs inspektorów ochrony danych, który dostarczy jej niezbędnej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Jakie prawa przysługują inspektorowi ochrony danych zgodnie z RODO?

Inspektor ochrony danych, aby móc wykonywać swoje obowiązki w sposób prawidłowy potrzebuje także stosownych do tego uprawnień. Według RODO osoba pracująca na stanowisku inspektora ochrony danych powinna mieć dostęp do wszelkich danych osobowych, nośników danych i operacji przetwarzania tych danych w danej firmie. 

inspektor

Mimo tego, że inspektor nie ma uprawnień egzekucyjnych w stosunku do administratorów, to może on jednak monitorować przestrzeganie wszelkich przepisów przed nad przedsiębiorstwo i reagować, gdy zauważy jakieś błędy i problemy w tym zakresie.

Reply