Dlaczego certyfikacja ISO TS 16949 jest kluczowa dla sukcesu Twojej firmy w branży motoryzacyjnej?

W przeszłości, by sprostać oczekiwaniom klientów, firmy związane z branżą motoryzacyjną wykorzystywały różne standardy jakości stworzone w poszczególnych krajach. W celu ujednolicenia stawianych dostawcom wymagań, na polecenie IATF  (International Automotive Task Force) Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opracowała międzynarodową specyfikacją techniczną ISO TS 16949, która zastąpiła standardy krajowe.  

Czym jest ISO TS 16949? 

ISO TS 16949 to standard jakości dla firm z branży motoryzacyjnej, który uwzględnia dotychczasowe doświadczenie i porządkuje wcześniej obowiązujące krajowe standardy motoryzacyjnych systemów jakości – amerykański QS-900, niemiecki VDA 6.1, francuski EAQF i włoski AVSQ. Na normę tę składają się wytyczne dotyczące następujących obszarów:

 • planowania jakości, 
 • dokumentacji technicznej, 
 • audytów,
 • analizy systemów pomiarowych, 
 • zakupów, 
 • badania wyrobów niespełniających wymagań. 

Wymogi stawiane przez ISO TS 16949 dla przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej 

Norma ISO TS 16949 stawia wymogi przed wszystkimi przedsiębiorstwami z branży motoryzacyjnej, od funkcjonujących na poziomie produkcyjnym, przez działające w łańcuchu dostaw, aż po zajmujące się procesami wykończeniowymi. Uwzględnia ona indywidualne założenia każdego podmiotu i pozostaje z nimi w zgodzie. 

Wymagania zdefiniowane przez normę ISO TS 16949 regulują procesy działającego w branży motoryzacyjnej przedsiębiorstwa pod kątem: 

 • wykorzystywanych surowców i materiałów produkcyjnych, 
 • obróbki termicznej, 
 • spawania, 
 • malowania, powlekania i innych metod obróbki powierzchni, 
 • produkcji podzespołów i części zamiennych. 

W standardzie tym szczególny nacisk kładziony jest na potrzeby i wymagania klienta oraz podejście procesowe. Istotne są również: 

 • ciągłe doskonalenie, 
 • zapobieganie wadom, 
 • redukcja zmienności, 
 • redukcja strat w łańcuchu dostaw, 
 • efektywne wykorzystanie danych celem poprawy jakości produktów i procesów, 
 • ustalenie i komunikowanie celów jakościowych oraz lokowanie zasobów i integrowanie ich w plany biznesowe celem zaangażowania naczelnego kierownictwa. 

Norma ISO TS 16949 precyzuje wymagania systemu jakości dla projektowania, rozwoju, produkcji, instalacji oraz serwisu związanych z motoryzacją produktów. Znajdują się w niej również zapisy dotyczące konieczności wykonywania dostaw na czas i silnego zaangażowania dostawcy w poprawę bazy dostaw. 

Dlaczego dostosowanie się do wymogów ISO TS 16949 zwiększa szanse na odniesienie sukcesu?

Wdrożenie założeń normy ISO TS 16949 nie jest obowiązkowe, wiąże się jednak z licznymi korzyściami dla przedsiębiorstwa działającego w branży motoryzacyjnej. Pozwala między innymi:

 • zapewnić stabilność i powtarzalność procesów produkcji, 
 • uzyskać wysoką jakość produktu i usług, 
 • zadbać o bezpieczeństwo użytkowników gotowego produktu, 
 • redukować straty w łańcuchu dostaw, 
 • przyspieszyć procesy firmy, 
 • zmniejszyć koszty operacyjne, 
 • zmniejszyć koszty ponoszone z tytułu awarii i reklamacji, 
 • ujednolicić procedury postępowania organizacyjnego w firmie, co umożliwia jasne określenie uprawnień i odpowiedzialności każdego pracownika, 
 • udoskonalić firmę i określić jej dalszą drogę rozwoju. 

Dostosowanie się do wymogów ISO TS 16949 pozwala również zbudować pozytywny wizerunek firmy i zyskać zaufanie w oczach klientów i interesariuszy.

plan

Proces certyfikacji zgodnie z normą ISO TS 16949 

Proces certyfikacji zgodnie z normą ISO TS 16949 przebiega w kilku etapach. 

Audyt wstępny

Audyt wstępny przeprowadzany jest w celu określenia, które z wymagań standardu jakości zostały już poprawnie wdrożone w firmie. Pełni on funkcję informacyjną. 

Przegląd dokumentacji 

Przegląd dokumentacji ma na celu określenie stopnia, w jakim aktualna dokumentacja firmy spełnia wymagania stawiane przez normę ISO TS 16949. 

Audyt certyfikujący 

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie audytu certyfikującego. Służy on weryfikacji praktycznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością w zgodzie z normą ISO TS 16949 w przedsiębiorstwie działającym w branży motoryzacyjnej. Audyt przeprowadzany jest w dwóch fazach. Pierwsza polega na ocenie formalnych aspektów funkcjonowania systemu, druga ma na celu szczegółowe sprawdzenie wszystkich procesów organizacji. 

Wystawienie certyfikatu 

W sytuacji, gdy audyt wykazał spełnienie wszystkich wymagań certyfikacyjnych przez firmę z branży motoryzacyjnej, wystawiany jest certyfikat potwierdzający integralność systemu zarządzania organizacji i jego zgodność z wymogami normy ISO TS 16949

W celu sprawdzenia utrzymania i dalszego rozwoju systemu zarządzania, raz do roku przeprowadzane są audyty nadzorujące. Po upływie trzech lat konieczne jest wykonanie audytu wznawiającego. 

Reply